Dll : scext.dll

Dll


   
Path File version Company name File description Copyright Product name
C:\Windows\system32\scext.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Microsoft Corporation Service Control Manager Extension DLL for non-minwin © Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft® Windows® Operating System
 

Referred objects (Process): Microsoft® Windows® Operating System

smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe, lsass.exe, lsm.exe, svchost.exe, winlogon.exe, audiodg.exe, slsvc.exe, spoolsv.exe, searchindexer.exe, taskeng.exe, wudfhost.exe, dwm.exe, explorer.exe, wmpnscfg.exe, wmpnetwk.exe, unsecapp.exe, wmiprvse.exe, mobsync.exe, wmplayer.exe, vssvc.exe, searchprotocolhost.exe, searchfilterhost.exe, rundll32.exe, trustedinstaller.exe, wuauclt.exe, ctfmon.exe, cisvc.exe, alg.exe, cidaemon.exe, ntvdm.exe, wlanext.exe, taskhost.exe, dllhost.exe, sppsvc.exe, scardsvr.exe, wdfmgr.exe, ups.exe, snmp.exe, sidebar.exe, ui0detect.exe, wmiadap.exe, wisptis.exe, msdtc.exe, tabtip.exe, tabtip32.exe, wmiapsrv.exe, notepad.exe, conhost.exe, taskmgr.exe, netdde.exe, ehrecvr.exe, ehsched.exe, stikynot.exe, locator.exe, mcrdsvc.exe, nfsclnt.exe, vds.exe, dfsr.exe, dfdwiz.exe, tcpsvcs.exe, iashost.exe, logon.scr, keyboardsurrogate.exe, esclient.exe, whsconnector.exe, whstrayapp.exe, ismserv.exe, skeys.exe, userinit.exe, mstsc.exe, ahnrpta.exe, inputpersonalization.exe, fxssvc.exe, llssrv.exe, wins.exe, wmpsideshowgadget.exe, conime.exe, tlntsvr.exe, wmdsync.exe, windowssearch.exe, ping.exe, ieuser.exe, mcglidhost.exe, sbscrexe.exe, qsm.exe, whsarch.exe, whsbackup.exe, transportservice.exe, wmccds.exe, pdl.exe, portfwd.exe, logonui.exe, splwow64.exe, clipsrv.exe, narrator.exe, xpnetdiag.exe, hdashcut.exe, chdaudpropshortcut.exe, http://www.phazeddl.com, adobe online.com, adobe update.com, map kenjinas drives - current.bat, ehtray.exe, login.bat

Referred objects (Dll): Microsoft® Windows® Operating System

ntdll.dll, kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll, advapi32.dll, rpcrt4.dll, secur32.dll, ole32.dll, msvcrt.dll, shlwapi.dll, shell32.dll, ws2_32.dll, nsi.dll, version.dll, imm32.dll, msctf.dll, lpk.dll, security.dll, comctl32.dll, dbghelp.dll, setupapi.dll, wsock32.dll, crypt32.dll, msasn1.dll, userenv.dll, wintrust.dll, imagehlp.dll, clbcatq.dll, rsaenh.dll, sxs.dll, psapi.dll, ncrypt.dll, bcrypt.dll, ntmarta.dll, wldap32.dll, samlib.dll, gpapi.dll, slc.dll, wtsapi32.dll, mswsock.dll, wshtcpip.dll, winmm.dll, oleacc.dll, comdlg32.dll, gdiplus.dll, dsound.dll, powrprof.dll, normaliz.dll, iphlpapi.dll, dhcpcsvc.dll, dnsapi.dll, winnsi.dll, dhcpcsvc6.dll, winsta.dll, wship6.dll, winspool.drv, wbemprox.dll, wbemcomn.dll, wbemsvc.dll, fastprox.dll, ntdsapi.dll, netapi32.dll, winhttp.dll, sensapi.dll, cryptnet.dll, cabinet.dll, nlaapi.dll, napinsp.dll, pnrpnsp.dll, winrnr.dll, rasadhlp.dll, uxtheme.dll, propsys.dll, riched32.dll, windowscodecs.dll, apphelp.dll, msimg32.dll, shdocvw.dll, actxprxy.dll, hid.dll, mmdevapi.dll, audioses.dll, audioeng.dll, avrt.dll, wmp.dll, msvfw32.dll, wmploc.dll, wmpps.dll, dwmapi.dll, mfplat.dll, mpvis.dll, wpdsp.dll, portabledevicetypes.dll, portabledeviceapi.dll, upnphost.dll, ssdpapi.dll, rasapi32.dll, rasman.dll, tapi32.dll, rtutils.dll, credssp.dll, schannel.dll, wmvcore.dll, wmasf.dll, firewallapi.dll, upnp.dll, mlang.dll, t2embed.dll, mscms.dll, icm32.dll, wdmaud.drv, ksuser.dll, msacm32.drv, msacm32.dll, midimap.dll, fltlib.dll, wlanapi.dll, onex.dll, eappprxy.dll, eappcfg.dll, duser.dll, wlanutil.dll, mapi32.dll, shfolder.dll, inetcomm.dll, msoert2.dll, inetres.dll, imaadp32.acm, msg711.acm, msgsm32.acm, msadp32.acm, odbc32.dll, odbcint.dll, ddraw.dll, dciman32.dll, dssenh.dll, cryptdll.dll, browseui.dll, tiptsf.dll, msshsq.dll, thumbcache.dll, linkinfo.dll, ntshrui.dll, cscapi.dll, msdmo.dll, mp3dmod.dll, hnetcfg.dll, mssprxy.dll, csrsrv.dll, basesrv.dll, winsrv.dll, authz.dll, nddeapi.dll, profmap.dll, regapi.dll, ws2help.dll, msgina.dll, shsvcs.dll, sfc.dll, sfc_os.dll, msctfime.ime, winscard.dll, cscdll.dll, dimsntfy.dll, wlnotify.dll, mpr.dll, cscui.dll, xpsp2res.dll, msv1_0.dll, ncobjapi.dll, scesrv.dll, umpnpmgr.dll, shimeng.dll, acadproc.dll, eventlog.dll, lsasrv.dll, samsrv.dll, acgenral.dll, msprivs.dll, kerberos.dll, netlogon.dll, w32time.dll, wdigest.dll, scecli.dll, ipsecsvc.dll, oakley.dll, winipsec.dll, pstorsvc.dll, psbase.dll, rpcss.dll, termsrv.dll, icaapi.dll, mstlsapi.dll, activeds.dll, adsldpc.dll, wzcsvc.dll, wmi.dll, eapolqec.dll, qutil.dll, dot3api.dll, esent.dll, rastls.dll, cryptui.dll, mprapi.dll, raschap.dll, schedsvc.dll, msidle.dll, audiosrv.dll, wkssvc.dll, cryptsvc.dll, certcli.dll, ersvc.dll, pchsvc.dll, hidserv.dll, srvsvc.dll, netman.dll, netshell.dll, credui.dll, dot3dlg.dll, wzcsapi.dll, seclogon.dll, sens.dll, srsvc.dll, trkwks.dll, wmisvc.dll, vssapi.dll, clusapi.dll, resutils.dll, wscsvc.dll, wuauserv.dll, wuaueng.dll, mspatcha.dll, browser.dll, ipnathlp.dll, wbemcore.dll, esscli.dll, wmiutils.dll, repdrvfs.dll, wmiprvsd.dll, wbemess.dll, ncprov.dll, netcfgx.dll, qmgr.dll, tapisrv.dll, rasmans.dll, rastapi.dll, rasdlg.dll, unimdm.tsp, uniplat.dll, kmddsp.tsp, ndptsp.tsp, ipconf.tsp, h323.tsp, hidphone.tsp, rasppp.dll, ntlsapi.dll, rasqec.dll, wups2.dll, dnsrslvr.dll, lmhsvc.dll, ssdpsrv.dll, spoolss.dll, localspl.dll, cnbjmon.dll, fxsmon.dll, fxsevent.dll, pjlmon.dll, tcpmon.dll, usbmon.dll, filterpipelineprintproc.dll, win32spl.dll, netrap.dll, inetpp.dll, themeui.dll, msutb.dll, wmpband.dll, stobject.dll, batmeter.dll, wpdshserviceobj.dll, mydocs.dll, drprov.dll, ntlanman.dll, netui0.dll, netui1.dll, davclnt.dll, fxsst.dll, fxsapi.dll, mslbui.dll, usbui.dll, browselc.dll, wiashext.dll, shdoclc.dll, sti.dll, cfgmgr32.dll, avifil32.dll, webclnt.dll, dinput8.dll, snmpapi.dll, inetmib1.dll, perfdisk.dll, query.dll, wiaservc.dll, wiavusd.dll, sqmapi.dll, lz32.dll, wuapi.dll, srclient.dll, framedyn.dll, wups.dll, wbemcons.dll, regsvc.dll, zipfldr.dll, sendmail.dll, wpdshext.dll, shgina.dll, audiodev.dll, xpob2res.dll, aclayers.dll, mshtml.dll, msimtf.dll, icmp.dll, msoe.dll, msoeacct.dll, msoeres.dll, msident.dll, pstorec.dll, directdb.dll, d3d9.dll, d3d8thk.dll, mstask.dll, kbdus.dll, kbdru.dll, pdh.dll, perfos.dll, wucltui.dll, wuaucpl.cpl, mucltui.dll, ntvdmd.dll, wow32.dll, tsappcmp.dll, shimgvw.dll, opengl32.dll, glu32.dll, xpsp1res.dll, hlink.dll, wbemdisp.dll, d3dim700.dll, ddrawex.dll, faultrep.dll, cabview.dll, newdev.dll, imgutil.dll, pngfilt.dll, rdpwsx.dll, unimdmat.dll, modemui.dll, deskbar.dll, dbres.dll.mui, dbres.dll, wordwheel.dll, msnlextres.dll.mui, msnlextres.dll, wdsshell.dll, langwrbk.dll, httpapi.dll, dxva2.dll, qcap.dll, ksproxy.ax, vidcap.ax, kswdmcap.ax, wiatrace.dll, d3d8.dll, fwpuclnt.dll, wevtapi.dll, kernelbase.dll, sspicli.dll, cryptbase.dll, sechost.dll, devobj.dll, wscisvif.dll, wscapi.dll, profapi.dll, cryptsp.dll, rpcrtremote.dll, netutils.dll, srvcli.dll, wkscli.dll, schedcli.dll, ehstorshell.dll, bcryptprimitives.dll, explorerframe.dll, dui70.dll, sxssrv.dll, scext.dll, ubpm.dll, sspisrv.dll, cngaudit.dll, netjoin.dll, negoexts.dll, logoncli.dll, tspkg.dll, pku2u.dll, efslsaext.dll, keyiso.dll, samcli.dll, certpoleng.dll, sysntfy.dll, wmsgapi.dll, pcwum.dll, uxinit.dll, spinf.dll, devrtl.dll, umpo.dll, wmidcprv.dll, rpcepmap.dll, wevtsvc.dll, audiokse.dll, nrpsrv.dll, dhcpcore.dll, dhcpcore6.dll, wmalfxgfxdsp.dll, provsvc.dll, npmproxy.dll, fundisc.dll, fdproxy.dll, p2p.dll, p2pcollab.dll, cscsvc.dll, taskschd.dll, uxsms.dll, wudfsvc.dll, wudfplatform.dll, wlansvc.dll, dsrole.dll, wlanmsm.dll, wlansec.dll, wlgpclnt.dll, l2gpstore.dll, sysmain.dll, portabledeviceconnectapi.dll, cscobj.dll, listsvc.dll, idlisten.dll, hgprint.dll, pcasvc.dll, aepic.dll, umb.dll, peerdist.dll, mmcss.dll, gpsvc.dll, profsvc.dll, themeservice.dll, eapsvc.dll, eapphost.dll, ktmw32.dll, taskcomp.dll, fveapi.dll, tbs.dll, fvecerts.dll, wiarpc.dll, ikeext.dll, vsstrace.dll, sscore.dll, bitsperf.dll, webio.dll, vpnike.dll, wer.dll, aelupsvc.dll, iphlpsvc.dll, wdscore.dll, netprofm.dll, bitsigd.dll, nsisvc.dll, sstpsvc.dll, fdphost.dll, fdwsd.dll, wsdapi.dll, webservices.dll, fdssdp.dll, vmictimeprovider.dll, wdi.dll, perftrack.dll, dnsext.dll, nlasvc.dll, ncsi.dll, vss_ps.dll, wls0wndh.dll, dwmredir.dll, dwmcore.dll, d3d10_1.dll, d3d10_1core.dll, dxgi.dll, udwm.dll, bfe.dll, mpssvc.dll, wfapigp.dll, dps.dll, pnpts.dll, diagperf.dll, wdiasqmmodule.dll, msctfmonitor.dll, playsndsrv.dll, dimsjob.dll, fdrespub.dll, udhisapi.dll, pnrpsvc.dll, p2psvc.dll, p2pgraph.dll, iconcodecservice.dll, sndvolsso.dll, timedate.cpl, gameux.dll, authui.dll, uianimation.dll, networkexplorer.dll, prnfldr.dll, dxp.dll, ehsso.dll, alttab.dll, pnidui.dll, wwanapi.dll, wwapi.dll, qagent.dll, bthprops.cpl, synccenter.dll, actioncenter.dll, imapi2.dll, hgcpl.dll, fxsresm.dll, wscinterop.dll, wscui.cpl, werconcpl.dll, framedynos.dll, wercplsupport.dll, hcproviders.dll, sbdrop.dll, naturallanguage6.dll, nlsdata001a.dll, nlslexicons001a.dll, nlsdata0009.dll, nlslexicons0009.dll, twext.dll, aclui.dll, searchfolder.dll, windowscodecsext.dll, photobase.dll, ehstorapi.dll, prnntfy.dll, puiapi.dll, printui.dll, puiobj.dll, storagecontexthandler.dll, oledb32.dll, msdart.dll, oledb32r.dll, shacct.dll, rstrtmgr.dll, van.dll, rasmm.dll, wwanmm.dll, wlanmm.dll, wlanhlp.dll, mpsvc.dll, mpclient.dll, mprtp.dll, tdh.dll, sdrsvc.dll, sxshared.dll, sxproxy.dll, sdengin2.dll, spp.dll, fwremotesvr.dll, printisolationproxy.dll, wsnmp32.dll, wsdmon.dll, fdpnp.dll, winprint.dll, elscore.dll, elslad.dll, korwbrkr.dll, chtbrkr.dll, chsbrkr.dll, nlsdata0000.dll, nlsdata0021.dll, nlslexicons0021.dll, wmdrmdev.dll, wmpmde.dll, winsatapi.dll, msmpeg2enc.dll, davhlpr.dll, wmiprov.dll, tschannel.dll, mf.dll, syncui.dll, synceng.dll, photoviewer.dll, wmpnssui.dll, tcpmib.dll, mgmtapi.dll, ps5ui.dll, pscript5.dll, msvcirt.dll, appmgmts.dll, qmgrprxy.dll, radardt.dll, wersvc.dll, fthsvc.dll, devicecenter.dll, devicedisplaystatusmanager.dll, fdprint.dll, ddores.dll, mmcbase.dll, mmcndmgr.dll, devmgr.dll, dmocx.dll, wpdbusenum.dll, acppage.dll, sdautoplay.dll, thawbrkr.dll, radarrs.dll, dxdiagn.dll, d3d10.dll, d3d10core.dll, d3d11.dll, winbrand.dll, serwvdrv.dll, umdmxfrm.dll, rasauto.dll, xactsrv.dll, wzcdlg.dll, gpedit.dll, dsuiext.dll, dssec.dll, adsldp.dll, wab32.dll, wab32res.dll, 6to4svc.dll, dpnhupnp.dll, wshbth.dll, xmlprovi.dll, bthserv.dll, msidntld.dll, tpcps.dll, feclient.dll, cimwin32.dll, irmon.dll, wshirda.dll, sptip.dll, spgrmr.dll, apcups.dll, irprops.cpl, biologon.dll, bitsprx2.dll, nwprovau.dll, wshisn.dll, nwwks.dll, nwapi32.dll, ipxsap.dll, rtm.dll, adptif.dll, ipxwan.dll, alrsvc.dll, upnpui.dll, shmedia.dll, srusd.dll, dinput.dll, lmmib2.dll, hostmib.dll, snmpmib.dll, evntagnt.dll, igmpagnt.dll, mcastmib.dll, rtipxmib.dll, avicap32.dll, nci.dll, spfileq.dll, es.dll, wsdchngr.dll, dfscli.dll, browcli.dll, uiautomationcore.dll, networkitemfactory.dll, dtsh.dll, fdwcn.dll, wcnapi.dll, fdwnet.dll, wlsrvc.dll, locationapi.dll, sensorsapi.dll, photometadatahandler.dll, wcncsvc.dll, drttransport.dll, drt.dll, msvcp60.dll, winusb.dll, wudfx.dll, wpdfs.dll, portabledeviceclassextension.dll, loadperf.dll, mofd.dll, msvcrt40.dll, digest.dll, diskcopy.dll, nlsdl.dll, tabsvc.dll, emdmgmt.dll, slwga.dll, pcadm.dll, msdtckrm.dll, printcom.dll, milcore.dll, wscntfy.dll, idndl.dll, msstrc.dll, tquery.dll, mpg2splt.ax, mediametadatahandler.dll, msmpeg2adec.dll, ehproxy.dll, mssrch.dll, propdefs.dll, msscb.dll, nlsdata000d.dll, nlslexicons000d.dll, pautoenr.dll, certenroll.dll, tmm.dll, hotstartuseragent.dll, xolehlp.dll, swprv.dll, wucltux.dll, ulib.dll, clb.dll, acspecfc.dll, inkobj.dll, fontext.dll, mprui.dll, netui2.dll, netmsg.dll, simptcp.dll, perfproc.dll, dsquery.dll, uncdms.dll, oeph.dll, windowssearchres.dll.mui, windowssearchres.dll, wdsmkttools.dll, acctres.dll, ndfapi.dll, wmpnssci.dll, dpx.dll, msdelta.dll, bitsprx4.dll, unidrvui.dll, unidrv.dll, wscproxystub.dll, vds_ps.dll, portabledevicewiacompat.dll, devenum.dll, msdrm.dll, apphlpdm.dll, appinfo.dll, d3d10level9.dll, nlsdata0001.dll, nlslexicons0001.dll, wmadmod.dll, sppwinob.dll, sppobjs.dll, wmiperfclass.dll, dskquota.dll, tscfgwmi.dll, cfgbkend.dll, utildll.dll, rdpcfgex.dll, fxsui.dll, fxswzrd.dll, fxstiff.dll, fxsres.dll, ptpusd.dll, mf3216.dll, scarddlg.dll, rsvpsp.dll, wmipcima.dll, ntmsdba.dll, wmiapres.dll, softpub.dll, rpcns4.dll, infosoft.dll, vdmdbg.dll, fxsocm.dll, oleprn.dll, wmpeffects.dll, pclxl.dll, lprmon.dll, lprhelp.dll, dxtrans.dll, dxtmsft.dll, iprip.dll, cbsapi.dll, auxiliarydisplayservices.dll, auxiliarydisplayapi.dll, nlsdata0011.dll, nlslexicons0011.dll, nlsmodels0011.dll, nlsdata0007.dll, nlslexicons0007.dll, nlsdata000c.dll, nlslexicons000c.dll, nlsdata0010.dll, nlslexicons0010.dll, mpcommu.dll, hptcpmui.dll, bidispl.dll, sctutil.dll, dot3svc.dll, dot3msm.dll, dot3gpclnt.dll, wwansvc.dll, netcenter.dll, sppc.dll, efssvc.dll, efscore.dll, efsutil.dll, certprop.dll, scardsvr.dll, netbios.dll, mfds.dll, msmpeg2vdec.dll, evr.dll, ehtrace.dll, sbe.dll, sporder.dll, wmpmediasharing.dll, xmlprov.dll, msieftp.dll, nddenb32.dll, bitsprx3.dll, bitsprx5.dll, ndiscapcfg.dll, rascfg.dll, tcpipcfg.dll, uiribbon.dll, wmnetmgr.dll, qasf.dll, wmvdecod.dll, imagingengine.dll, pots.dll, mfps.dll, display.dll, sapi.dll, nlsdata0416.dll, nlslexicons0416.dll, fntcache.dll, tbssvc.dll, cmiv2.dll, d3dim.dll, windowsbase.ni.dll, presentationcore.ni.dll, presentationframework.ni.dll, presentationframework.aero.ni.dll, presentationnative_v0300.dll, msctfui.dll, mcicda.dll, wmerror.dll, winhttp5.dll, fmifs.dll, ifsutil.dll, tapi3.dll, wavemsp.dll, termmgr.dll, confmsp.dll, h323msp.dll, custsat.dll, xenroll.dll, stdprov.dll, mmcshext.dll, cbscore.dll, wcp.dll, drupdate.dll, wrpint.dll, sxsstore.dll, resampledmo.dll, acxtrnal.dll, shunimpl.dll, sortserver2003compat.dll, mprmsg.dll, tabbtn.dll, tipskins.dll, tipres.dll, tabskb.dll, tipresx.dll, jnwmon.dll, jnwppr.dll, tabbtnex.dll, uihub.dll, imjp10k.dll, nbmaptip.dll, rtscom.dll, mshwgst.dll, mshwusa.dll, dreamscene.dll, itss.dll, msdri.dll, smipi.dll, smiengine.dll, lsmproxy.dll, sessenv.dll, tlscsp.dll, rdpcorekmts.dll, msidcrl30.dll, esentprf.dll, msdtcuiu.dll, perfnet.dll, tapiperf.dll, perfts.dll, usbperf.dll, connect.dll, rasgcw.dll, wmiaprpl.dll, wcnwiz.dll, oobefldr.dll, wiadefui.dll, mpg4decd.dll, nlsdata003e.dll, nlslexicons003e.dll, sud.dll, taskschdps.dll, lpdsvc.dll, mqtrig.dll, rasmxs.dll, mssign32.dll, comres.dll, vaultsvc.dll, wbiosrvc.dll, vaultcli.dll, winbiostorageadapter.dll, winbio.dll, nlsdata001d.dll, nlslexicons001d.dll, nlsdata0003.dll, nlslexicons0003.dll, nlsdata0018.dll, nlslexicons0018.dll, nlsdata0026.dll, nlslexicons0026.dll, nlsdata000a.dll, nlslexicons000a.dll, pschdprf.dll, traffic.dll, rsvpperf.dll, uncph.dll, unires.dll, c_is2022.dll, c_g18030.dll, dshowext.ax, netdiagfx.dll, ndfhcdiscovery.dll, winethc.dll, ndfetw.dll, fphc.dll, wlanpref.dll, wlanui.dll, wlandlg.dll, onexui.dll, d3drm.dll, msdtcprx.dll, nlsdata0013.dll, nlslexicons0013.dll, syncinfrastructure.dll, mstscax.dll, aaclient.dll, msctfp.dll, oledlg.dll, umrdp.dll, c_iscii.dll, mciavi32.dll, msvidc32.dll, iebrshim.dll, acredir.dll, wpdmtpdr.dll, wpdmtp.dll, wpdmtpus.dll, wpdconns.dll, lzhfldr2.dll, virtdisk.dll, racengn.dll, iasrecst.dll, qsvrmgmt.dll, sppuinotify.dll, sppcomapi.dll, sppcext.dll, nlsdata001b.dll, nlslexicons001b.dll, nlsdata0027.dll, nlslexicons0027.dll, nlsdata002a.dll, nlslexicons002a.dll, cryptdlg.dll, shpafact.dll, ipbusenum.dll, mcx2svc.dll, wiafbdrv.dll, xwtpw32.dll, xwreg.dll, wwanprotdim.dll, nlsdata0816.dll, nlslexicons0816.dll, wmphoto.dll, iscsiexe.dll, iscsium.dll, iscsied.dll, msdvbnp.ax, bdaplgin.ax, msnp.ax, psisrndr.ax, psisdecd.dll, wsmsvc.dll, wsmprov.dll, winrsmgr.dll, wsmres.dll, wevtfwd.dll, imapi.dll, systemcpl.dll, usbceip.dll, rtffilt.dll, mciqtz32.dll, itircl.dll, rassapi.dll, system.speech.ni.dll, msgsvc.dll, oespamfilter.dll, pwrshsip.dll, dsdmo.dll, npptools.dll, ndisnpp.dll, nlsdata0019.dll, nlslexicons0019.dll, msdtcvsp1res.dll, comsvcs.dll, catsrvps.dll, cca.dll, itvdata.dll, cpfilters.dll, wstpager.ax, ehglid.dll, mcglidhostobj.ni.dll, ehiproxy.ni.dll, mcstore.ni.dll, mcstoredb.ni.dll, mcstoredb.dll, microsoft.mediacenter.ui.ni.dll, bdatunepia.ni.dll, bdatunepia.dll, msdaprst.dll, msimsx20.dll, msnlext.dll, msnldl.dll, wiadss.dll, actioncentercpl.dll, sdcpl.dll, perfcentercpl.dll, blb_ps.dll, defragproxy.dll, defragsvc.dll, axinstsv.dll, sluinotify.dll, slcext.dll, camocx.dll, wiavideo.dll, rpchttp.dll, mapistub.dll, osuninst.dll, vdsutil.dll, uexfat.dll, uudf.dll, untfs.dll, ufat.dll, vdsdyn.dll, vdsbas.dll, hbaapi.dll, iscsidsc.dll, whealogr.dll, dfsrres.dll, ksxbar.ax, kstvtune.ax, encdec.dll, sbeio.dll, wmvxencd.dll, wmvencod.dll, wmvsencd.dll, wmvsdecd.dll, xinput9_1_0.dll, qedit.dll, rmctl.dll, rmsystryres.dll, kbdcz.dll, kbdusx.dll, wuweb.dll, muweb.dll, wmspdmoe.dll, wmadmoe.dll, wmspdmod.dll, mxdwdrv.dll, sysmon.ocx, perfctrs.dll, perfnw.dll, wdc.dll, pdhui.dll, pla.dll, relmon.dll, wdfcoinstaller01005.dll, kbduk.dll, wmpcm.dll, gpkcsp.dll, gpkrsrc.dll, sccbase.dll, sccsccp.dll, pnpdslxp.dll, ntdsmsg.dll, ws03res.dll, ntdsbsrv.dll, dsrestor.dll, ntdskcc.dll, w32topl.dll, winsrpc.dll, trksvr.dll, cnbjmon2.dll, fxsdrv.dll, fontsub.dll, certdb.dll, certpdef.dll, certxds.dll, ntfrsapi.dll, sbscrdll.dll, tls236.dll, ntevt.dll, provthrd.dll, winsctrs.dll, dhcpssvc.dll, dsauth.dll, binlsvc.dll, fxst30.dll, fxsroute.dll, ntmsapi.dll, llsrpc.dll, policman.dll, rpcproxy.dll, suscomp.dll, vdsdyndr.dll, dmintf.dll, sisbkup.dll, ntdsbcli.dll, ntdsbmsg.dll, certadm.dll, adsmsext.dll, tsuserex.dll, msnlred.dll, wlaninst.dll, mmsys.cpl, rtcdll.dll, kmsvc.dll, mp43decd.dll, rshx32.dll, wmitimep.dll, prntvpt.dll, prncache.dll, pcl5eres.dll, wmvdmoe2.dll, wmsdmoe2.dll, encapi.dll, dpnhpast.dll, tipband.dll, brmfcwia.dll, sfcfiles.dll, dfdts.dll, imageres.dll, mp4sdecd.dll, qdv.dll, vbisurf.ax, sti_ci.dll, auxiliarydisplaydriverlib.dll, penusa.dll, smartcardcredentialprovider.dll, rasplap.dll, dmdskres2.dll, rasuser.dll, dsprop.dll, mprsnap.dll, rtrfiltr.dll, wecapi.dll, microsoft.windows.servermanager.ni.dll, svrmgrnc.dll, firewall.cpl, netsetup.cpl, ripagnt.dll, ospfagnt.dll, btpagnt.dll, logon.scr, scrnsave.scr, msadox.dll, helppaneproxy.dll, dskquoui.dll, desk.cpl, hcappres.dll, adsnt.dll, powercfg.cpl, licwmi.dll, cryptext.dll, docprop.dll, docprop2.dll, ehepg.dll, ehrecobj.dll, ehcir.dll, ehepgdat.dll, ehiproxy.dll, ehcm.dll, ehui.dll, ehdebug.dll, ehiuserxp.dll, ehepgdec.dll, wsdprpxy.dll, cdosys.dll, wecsvc.dll, mstvcapn.dll, speechuxps.dll, panmap.dll, slayerxp.dll, qdvd.dll, sntsearch.dll, tquery.dll.mui, racpldlg.dll, dpnet.dll, dplayx.dll, servdeps.dll, mmfutil.dll, themecpl.dll, loginkey.dll, tpgwlnot.dll, interop.softkeyboardinterface.dll, kbchook.dll, tipcomponentsps.dll, interop.tipcomponents.dll, contexttagger.dll, tabtipps.dll, netcorehc.dll, wlanhc.dll, msratelc.dll, diagcpl.dll, pchshell.dll, rsmps.dll, mapineres.dll.mui, mapineres.dll, ias.dll, sfmpsprt.dll, ismip.dll, ismsmtp.dll, sfmpsfnt.dll, sfmwshat.dll, iasperf.dll, sortwindows6compat.dll, fxsext32.dll, magnification.dll, touchx.dll, amstream.dll, kbdheb.dll, dsadmin.dll, adprop.dll, dsuiwiz.dll, imadmui.dll, kbdfr.dll, gptext.dll, wsecedit.dll, certmgr.dll, ipsecsnp.dll, polstore.dll, fde.dll, appmgr.dll, dhcpsnap.dll, dhcpsapi.dll, kbdur.dll, kbdur1.dll, rdpendp.dll, nlsdata0022.dll, nlslexicons0022.dll, bdesvc.dll, pcaui.dll, mshwuk.dll, wiaaut.dll, kbdgr.dll, plugin.ocx, keymgr.dll, vdswmi.dll, nfsnp.dll, oleacchooks.dll, dmrc.dll, fdbth.dll, devicemetadataparsers.dll, imapi2fs.dll, softkbd.dll, msswch.dll, pacerprf.dll, mciseq.dll, d3dxof.dll, ovcomc.dll, sodpplm.dll, srmsvc.dll, srmtrace.dll, dfsext.dll, hpgtmcro.dll, imjptip.dll, imecfm.dll, imjpapi.dll, imeapis.dll, syssetup.dll, ps5uid.dll, wcspluginservice.dll, rgb9rast.dll, apds.dll, apss.dll, apircl.dll, speechux.dll, speechuxres.dll, spsreng.dll, srloc.dll, spsrx.dll, srrstr.dll, xppreviewproxy.dll, dxmrtp.dll, wmipicmp.dll, wsdprintproxy.dll, basecsp.dll, findnetprinters.dll, drvstore.dll, 6hdocvw.dll, 6hlwapi.dll, 6shtml.dll, 6rlmon.dll, 6ininet.dll, 6shtmled.dll, 6hdoclc.dll, 6psp2res.dll, 6mgutil.dll, qvusd.dll, netevent.dll, w03a2409.dll, dnsmgr.dll, auxiliarydisplaycpl.dll, ipsplugin.dll, mshwlatin.dll, wshnetbs.dll, srhelper.dll, vdsvd.dll, winsmib.dll, dhcpmib.dll, wwres.dll.mui, wwres.dll, rsssideshowgadget.dll, hpsjmcro.dll, termsrv32.dll, dfsshlex.dll, auxiliarydisplayenhanceddriver.dll, hpojwia.dll, sdiagschd.dll, sdiageng.dll, pnpui.dll, fxsperf.dll, plotui.dll, vpnikeapi.dll, wininet.dll, urlmon.dll, webcheck.dll, wds_slps.dll, dsweballow.dll, dsweballowres.dll.mui, dsweballowres.dll, slwmi.dll, signdrv.dll, safrslv.dll, qwave.dll, lltdapi.dll, ntlanui2.dll, shscrap.dll, cards.dll, idstore.dll, dmdlgs.dll, dmview.ocx, dmvdsitf.dll, nlsdata0024.dll, nlslexicons0024.dll, stclient.dll, sapi.cpl, wmiperfinst.dll, partnermanager.dll, wscsource.dll, whsnotificationfactory.dll, whsnotificationsource.dll, transportserviceproxy.dll, backupapi.dll, evntrprv.dll, whsnotificationsink.dll, mtxclu.dll, rasctrs.dll, mpeg2data.ax, vdmredir.dll, olethk32.dll, bcdprov.dll, bcdsrv.dll, jnwdui.dll, whsdeskbands.dll, pwdfilter.dll, homeserver.dll, wmcsci.dll, deutil.dll, whsnotificationnode.dll, activationsource.dll, criticalprocesssource.dll, xpsshhdr.dll, xpssvcs.dll, dmconfig.dll, presentationframework.luna.ni.dll, uiautomationprovider.ni.dll, objsel.dll, ehshell.dll, ehiextcom.dll, microsoft.mediacenter.ui.dll, mcstore.dll, ehuihlp.dll, microsoft.mediacenter.shell.dll, microsoft.mediacenter.dll, ehiwmp.dll, ehiplay.dll, ehireplay.dll, ehentt.dll, ehiwuapi.dll, mcx2dvcs.dll, microsoft.mediacenter.sports.dll, fssync.dll, wvc.dll, dbsetup.dll, mys.dll, photoacq.dll, adsiedit.dll, wudfusbcciddriver.dll, sensorsalsdriver.dll, sensorsclassextension.dll, dx8vb.dll, ucmhc.dll, winsockhc.dll, dot3hc.dll, dataclen.dll, rtcimsp.dll, wstdecod.dll, dnshc.dll, sldl_dll.dll, printfilterpipelineprxy.dll, iyuv_32.dll, cmiadapter.dll, smiinstaller.dll, cmitrust.dll, autorun.dll, spwizeng.dll, uxlib.dll, wdsutil.dll, unattend.dll, spwizimg.dll, spwizres.dll, arunimg.dll, arunres.dll, aeinv.dll, microsoft.mediacenter.sports.ni.dll, microsoft.mediacenter.shell.ni.dll, microsoft.mediacenter.ni.dll, ehshell.ni.dll, ehepg.ni.dll, ehres.dll, ehiextcom.ni.dll, ehiuserxp.ni.dll, ehiplay.ni.dll, ehireplay.ni.dll, ehiwuapi.ni.dll, mcx2dvcs.ni.dll, ehrecobj.ni.dll, ehplayer.dll, ehpresenter.dll, ehcir.ni.dll, ehepgdat.ni.dll, ehepgres.dll, wshrm.dll, wdfapi.dll, wpdtrace.dll, setupcln.dll, msrle32.dll, wsmcl.dll

Referred objects (Driver): Microsoft® Windows® Operating System

acpi.sys, afd.sys, agp440.sys, amdide.sys, amdk8.sys, asyncmac.sys, atapi.sys, blbdrive.sys, bowser.sys, brserid.sys, bthmodem.sys, cdfs.sys, cdrom.sys, circlass.sys, clfs.sys, cmdide.sys, compbatt.sys, crcdisk.sys, dfsc.sys, disk.sys, drmkaud.sys, dxgkrnl.sys, ecache.sys, errdev.sys, fdc.sys, fileinfo.sys, filetrace.sys, flpydisk.sys, fltmgr.sys, gagp30kx.sys, hdaudbus.sys, hidbth.sys, hidir.sys, hidusb.sys, http.sys, i2omp.sys, i8042prt.sys, intelide.sys, intelppm.sys, ipfltdrv.sys, ipmidrv.sys, ipnat.sys, irenum.sys, isapnp.sys, msiscsi.sys, iteatapi.sys, iteraid.sys, kbdclass.sys, kbdhid.sys, ksecdd.sys, lltdio.sys, lsi_fc.sys, lsi_sas.sys, lsi_scsi.sys, luafv.sys, modem.sys, monitor.sys, mouclass.sys, mouhid.sys, mountmgr.sys, mpio.sys, mpsdrv.sys, mrxdav.sys, mrxsmb.sys, mrxsmb10.sys, mrxsmb20.sys, msahci.sys, msdsm.sys, msisadrv.sys, mssmbios.sys, mup.sys, nwifi.sys, ndis.sys, ndistapi.sys, ndisuio.sys, ndiswan.sys, netbios.sys, netbt.sys, nsiproxy.sys, nv_agp.sys, parport.sys, partmgr.sys, pci.sys, pciide.sys, pcmcia.sys, peauth.sys, raspptp.sys, processr.sys, pacer.sys, qwavedrv.sys, rasacd.sys, rasl2tp.sys, raspppoe.sys, rassstp.sys, rdbss.sys, rdpcdd.sys, rdpdr.sys, rdpencdd.sys, rspndr.sys, sbp2port.sys, serenum.sys, serial.sys, sermouse.sys, sffdisk.sys, sffp_mmc.sys, sffp_sd.sys, sfloppy.sys, sisraid2.sys, sisraid4.sys, smb.sys, srv.sys, srv2.sys, srvnet.sys, swenum.sys, symc8xx.sys, sym_hi.sys, sym_u3.sys, tcpipreg.sys, tdpipe.sys, tdtcp.sys, tdx.sys, termdd.sys, tssecsrv.sys, tunmp.sys, tunnel.sys, uagp35.sys, udfs.sys, uliagpkx.sys, umbus.sys, umpass.sys, usbccgp.sys, usbcir.sys, usbehci.sys, usbhub.sys, usbohci.sys, usbprint.sys, usbscan.sys, usbstor.sys, usbuhci.sys, vgapnp.sys, vga.sys, volmgr.sys, volmgrx.sys, volsnap.sys, wanarp.sys, wd.sys, wdf01000.sys, winusb.sys, wmiacpi.sys, wpdusb.sys, ws2ifsl.sys, wudfrd.sys, ntoskrnl.exe, hal.dll, kdcom.dll, mcupdate_genuineintel.dll, pshed.dll, ci.dll, wdfldr.sys, wmilib.sys, scsiport.sys, msrpc.sys, netio.sys, fwpkclnt.sys, ntfs.sys, spldr.sys, classpnp.sys, watchdog.sys, usbport.sys, ks.sys, a6tj2svv.sys, storport.sys, tdi.sys, ndproxy.sys, portcls.sys, drmk.sys, fs_rec.sys, null.sys, videoprt.sys, msfs.sys, npfs.sys, fastfat.sys, hidclass.sys, crashdmp.sys, win32k.sys, dxapi.sys, tsddd.dll, cdd.dll, spsys.sys, wudfpf.sys, rdpwd.sys, ntdll.dll, axfx8fbk.sys, acpiec.sys, aec.sys, amdk7.sys, arp1394.sys, atmarpc.sys, audstub.sys, beep.sys, cbidf2k.sys, cdaudio.sys, dmusic.sys, fips.sys, ftdisk.sys, msgpc.sys, imapi.sys, ip6fw.sys, ipsec.sys, kmixer.sys, mnmdd.sys, nic1394.sys, parvdm.sys, psched.sys, ptilink.sys, raspti.sys, redbook.sys, splitter.sys, sr.sys, swmidi.sys, sysaudio.sys, update.sys, wdmaud.sys, bootvid.dll, pciidex.sys, awsk65mk.sys, dxg.sys, dxgthk.sys, 1394ohci.sys, acpipmi.sys, amdppm.sys, appid.sys, brusbmdm.sys, brusbser.sys, cmbatt.sys, cng.sys, compositebus.sys, csc.sys, discache.sys, fsdepends.sys, fvevol.sys, hdaudio.sys, hidbatt.sys, hwpolicy.sys, ksecpkg.sys, lsi_sas2.sys, mshidkmdf.sys, mtconfig.sys, ndiscap.sys, pcw.sys, agilevpn.sys, rdpbus.sys, rdprefmp.sys, rdyboost.sys, vms3cap.sys, scfilter.sys, vmstorfl.sys, storvsc.sys, usbaudio.sys, usbvideo.sys, vdrvroot.sys, vhdmp.sys, vmbus.sys, vmbushid.sys, vwifibus.sys, wfplwf.sys, wimmount.sys, ataport.sys, dxgmms1.sys, smss.exe, apisetschema.dll, amdagp.sys, sisagp.sys, viaagp.sys, viac7.sys, vwififlt.sys, ntkrnlpa.exe, halmacpi.dll, autochk.exe, sechost.dll, msvcrt.dll, advapi32.dll, wldap32.dll, comdlg32.dll, nsi.dll, user32.dll, rpcrt4.dll, shlwapi.dll, ole32.dll, ws2_32.dll, shell32.dll, lpk.dll, gdi32.dll, imagehlp.dll, normaliz.dll, kernel32.dll, msctf.dll, psapi.dll, setupapi.dll, clbcatq.dll, imm32.dll, crypt32.dll, cfgmgr32.dll, wintrust.dll, comctl32.dll, devobj.dll, kernelbase.dll, msasn1.dll, gameenum.sys, mhndrv.sys, modemcsa.sys, msmpu401.sys, rootmdm.sys, tcpip6.sys, usbser.sys, usb8023k.sys, a10q8oy0.sys, au36zbpf.sys, smclib.sys, sdbus.sys, battc.sys, oprghdlr.sys, nmnt.sys, nwlnkipx.sys, nwlnknb.sys, nwlnkspx.sys, nwrdr.sys, serscan.sys, bridge.sys, enum1394.sys, 61883.sys, avc.sys, bthenum.sys, bthpan.sys, bthport.sys, bthusb.sys, msdv.sys, rfcomm.sys, usb8023x.sys, vwifimp.sys, a9z3rqyz.sys, ar523m7z.sys, wimfltr.sys, crusoe.sys, exfat.sys, irda.sys, rasirda.sys, adwch8so.sys, agh6dw8i.sys, mcupdate_authenticamd.dll, a48gmhta.sys, adwl6zn8.sys, rmcast.sys, usbrpm.sys, msircomm.sys, loop.sys, elbyvcd.sys, sfmatalk.sys, clusdisk.sys, dfs.sys, tcpip.sys, framebuf.dll, ovcd.sys, ovcam2.sys, ovcodek2.sys, agzo9dow.sys, acmagk6b.sys, aczop67s.sys, a8mr54n9.sys, cirrus.sys, azlq8v50.sys, dot4.sys, dot4prt.sys, al7iaut4.sys, usbd.sys, aihkwzjd.sys, hidparse.sys, dot4scan.sys

Version


               
Product name Company name File version Internal name Original file name Product version Size Type Version
Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) scext.dll scext.dll.mui 6.1.7600.16385 51200 1 6.1.7600.16385
Terms of Use